GDPR och KKIKK Integritetspolicy

KKIKK erbjuder tjänsterna
Coaching inklusive Hälsorådgivning
Mentorprogram 
Nätverksträningar
Ledarskapträningar
             samt produkterna
KKIKKSPELET
Böcker
Ledarskapsprofiler 

Vi får del av dina kontaktuppgifter på följande sätt

 • När du vill göra en bokning via hemsida så samlas de kontaktuppgifter du lämnar på vårt webbhotell Hemsida24 som vi har avtal med.
 • När du ingår i ett program, event, seminarium, workshop som vi erbjuder eller som vi gör på uppdrag av en kund och där du själv eller din organisation valt att du skall ingå i. 
 • När du personligen överlämnar lämnar ett visitkort/kontaktuppgifter eller  anmäler dig till vårt nyhetsbrev som distribueras av MailerLite
 • När du väljer att anlita oss som coach, mentor eller hälsorådgivare eller annat inom fältet hälsa.


Denna policy berättar vilka uppgifter vi samlar in om dig och varför.

Du kan avsluta kundförhållandet när du vill och då välja om du vill att vi raderar den personliga information som vi inte behöver spara av legala skäl eller i vilken grad du vill fortsätta att hålla kontakten.


 Allmänt
1.1 Denna integritetspolicy gäller då KKIKK AB,
org. nr 556691-9634, c/o Severed, Terrassgatan 1, 411 33 Göteborg, info@kkikk.se, tillhandahåller:
Coachning, mentorprogram, nätverksträningar och föredrag, hälsorådgivning och andra coachrelaterade tjänster till privatpersoner och organisationer.

 För Hälsorådgivning hänvisar vi, utöver det som står                       nedan,  till ett specifikt dokument när du kommer på                     en Hälsokonsultation eller ett Hälsoprogram. Se längst ned till höger på denna sidan. 

Samtliga kallas nedan för ”Tjänsten”. Formuleringen "använda Tjänsten" nedan innefattar även steget innan då du anmäler intresse för Tjänsten. 

KKIKK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • Du anmäler dig för att använda Tjänsten.
 • Du har en fråga eller kontaktar oss av andra skäl.
 • Du vill få fortsatt information och hålla dig uppdaterad om våra tjänster.
 • Du eller din organisation anmäler dig som deltagare av Tjänsten.


KKIKK AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss
 
1.2 För att använda Tjänsten måste du acceptera att vara bunden av denna policy.

​1.3 Genom att använda Tjänsten godkänner och accepterar du att KKIKK AB hämtar och lämnar information via mail, telefon/sms-meddelanden, via formulär på våra webbplatser och via tredjepartswebbplatser samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att KKIKK AB ska kunna tillhandahålla Tjänsten godkänner du genom att använda Tjänsten även till att uppgifter enligt avsnitt 2.1, 2.2 samt andra uppgifter rörande dina förhållanden som du har låtit KKIKK AB få del av, inklusive att du har en relation till KKIKK AB får lämnas ut till KKIKK AB samarbetspartners enligt avsnitt 4.2.

1.4 Du kan när som helst avsluta kundförhållandet till KKIKK AB genom att kontakta KKIKK AB. Vi kommer då att radera eller avidentifiera information som kan hänföras till dig, med undantag för sådan information som vi enligt lag är skyldiga att bevara, i normalfallet i 7 år. Personuppgifterna bevaras endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser. 

​Vi kan ta kreditupplysning på dig i samband med att du ansöker om att bli kund.​​

Vi kan söka efter dina kontaktuppgifter men samlar inte in information från någon tredjepart i övrigt.


Vilka uppgifter behandlar KKIKK AB om dig?

2.1 KKIKK AB behandlar personuppgifter enligt vad vi från tid till annan ges tillgång till genom din kontakt med oss, såsom fakturauppgifter (kontaktuppgifter, personnummer/
organisationsnummer, önskemål om fakturadistribution), mailadress, telefonnummer, information i samband med uppföljning av din nöjdhet och annan information nödvändig för att vi ska kunna leverera våra olika tjänster till dig.
Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.

2.2 Genom att använda Tjänsten godkänner du att KKIKK AB leverantörer lämnar ut information till KKIKK AB samt att KKIKK AB sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy. Du godkänner även att KKIKK AB lämnar ut dina personuppgifter till tredje part i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna identifiera dig så att vi kan fullgöra våra tjänsteåtaganden mot dig samt att dessa tredje parter har rätt att lämna ut information till KKIKK AB för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

2.3 Behandlingen av personuppgifter enligt avsnitt 2.1 och 2.2 genomförs för att tillhandahålla Tjänsten till dig. Dina personuppgifter bevaras så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. KKIKK AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka KKIKK AB rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Personuppgifterna bevaras i så fall endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser, respektive för att bevaka KKIKK AB rättsliga intressen utgörande ett berättigat intresse för KKIKK AB.

2.4 För de fall du går ett hälsoprogram hos KKIKK så för vi även en journal. För att vi ska kunna fortsätta ge  ett bra möte och behandling behöver vi be dig om ditt specifika samtycke att vi behandlar dessa uppgifter. Ett dokument för samtycke ges till dig på vår första möte. Detta dokument har ett specifikt innehåll just för journalanteckningar. Se dokumentet längst ned till höger på denna sida.

Efter att uppgifterna anonymiserats kan de också användas i ex marknadsundersökningar.

I framtiden kan du också få erbjudanden och reklam från KKIKK AB. Vi skickar maximalt fyra generella erbjudanden per år. Vi kan även skicka ytterligare maximalt 10 erbjudanden som är anpassade för dig baserat på tidigare visat intresse.

Vill du inte ha erbjudanden så stänger du bara av dem så lovar vi att respektera det.


Varför behandlar KKIKK AB uppgifter om dig?

3.1 Huvudsakligen behandlar KKIKK AB personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter d v s för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser för KKIKK AB. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av KKIKK AB berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

3.2 KKIKK AB behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service.
I framtiden kan du få erbjudanden och inbjudningar från KKIKK AB. Vi skickar maximalt fyra generella erbjudanden per år. Vi kan även skicka ytterligare maximalt 10 erbjudanden som är anpassade för dig baserat på tidigare visat intresse.

3.3 Om du är yrkesverksam i en viss bransch och KKIKK AB har ett erbjudande anpassat för din bransch så kan vi komma att marknadsföra detta till dig. Detta då vi anser att vårt intresse som företag av att marknadsföra våra tjänster, väger tyngre än ditt intresse som yrkesverksam att inte bli föremål för marknadsföring. Kontakta oss om du vill ha mer information om den intresseavvägning som vi har gjort.
​ 
3.4 Om du inte vill att KKIKK AB behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till KKIKK AB via kontaktuppgifterna i avsnitt 8. Varje marknadsföringsbrev vi skickar till dig via epost innehåller även länken "unsubscribe" eller "avsluta prenumeration" där du kan välja att slippa fler utskick.
 
​Vi använder oss av samarbetspartners och underleverantörer och då kan de också ha tillgång till data som krävs för att leverera tjänsten.​ ​

Vi förbinder oss att ha avtal med alla samarbetspartners som förbjuder dem att i sin tur lämna ut några uppgifter. ​​

​När vi använder oss av underleverantörer är det alltid KKIKK AB som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.


Tredje part​​

4.1 Personuppgifter genom vilka det går att identifiera dig, samt även information om att du har en relation med KKIKK AB, kommer att lämnas ut till KKIKK AB samarbetspartners och underleverantörer om du aktivt väljer att gå vidare i samband med ett presenterat erbjudande om coachtjänster från KKIKK AB underleverantörer och därmed godkänner att den sekretess som gäller för uppgifterna utvidgas. Behandlingen genomförs för att fullgöra avtalet om tillhandahållande av Tjänsten gentemot dig.

4.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att KKIKK AB ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata KKIKK AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsproblem, vilka utgör berättigade intressen för KKIKK AB att genomföra behandlingen.

4.3 KKIKK AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för KKIKK AB räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till KKIKK AB, t.ex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid KKIKK AB som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

4.4 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES, under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att KKIKK AB och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler eller ramverket Privacy Shield, se vidare ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv. Genom att använda KKIKK AB Tjänster godkänner du att dina personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES enligt ovan.

4.5 Lista på grupper av personuppgiftsbiträden som KKIKK AB använder sig av finns här nedan.

4.6 Om KKIKK AB eller delar av verksamheten blir uppköpt kan din information överföras till köparen för att denne ska kunna fortsätta erbjuda KKIKK AB tjänster.


Ändring av policyn​

KKIKK AB har rätt att när som helst ändra denna policy. KKIKK AB ska med rimligt varsel via hemsida underrätta dig vid kommande ändringar av policyn. Om vi gör större ändringar kommer vi att informera dig om detta via epost. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med KKIKK AB innan den ändrade policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet med KKIKK AB genom att meddela KKIKK AB via kontaktuppgifterna i avsnitt 8.

 

Skyddet för personuppgifter​​

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till KKIKK AB. KKIKK AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

 

Cookies m.m

7.1 Leverantören av KKIKK AB webbsidor använder cookies för att fungera korrekt. Cookies används för att KKIKK AB ska kunna föra besöksstatistik. KKIKK AB samlar inte in information om dina preferenser, beteenden, behov eller dylikt via cookies på våra hemsidor. 


8. Rättigheter och kontaktinformation

8.1 KKIKK AB VD, Lucia Severed är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

8.2 Du har rätt att;

 • få veta om och i så fall vilka uppgifter vi har om dig 
 • begära rättelse eller radering av dina personuppgifter
 • begära begränsning av hur vi behandlar dina personuppgift, 
 • invända mot personuppgiftsbehandling, 
 • ångra eller återkalla ditt samtycke. 


Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får KKIKK AB ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. KKIKK AB kommer normalt att besvara din förfrågan inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs via info@kkikk.se

8.3 Tveka inte att kontakta KKIKK AB om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål. Skriftliga eller muntliga frågor och klagomål framförs i första hand direkt till:

KKIKK AB
Personuppgiftsansvarig: Lucia Severed
Terrassgatan 1, 411 33 Göteborg
Telefon: +46 703.321329
E-post: info@kkikk.se skriv ”Dataskydd” i ämnesfältet.

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se

Specifika samtycken

Förteckning över dokumentation

Personuppgiftsbiträden